Menu Close

Vergoeding door Zorgverzekeraar

Vergoeding behandeling

Psychotherapie wordt, met uitzondering van psychoanalyse, in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient uw verzekeraar echter wel een contract met de praktijk te hebben afgesloten. Heeft uw verzekeraar geen contract met mij dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Met een zgn. restitutiepolis kunt u in de meeste gevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat en kan uw zorgverzekeraar u aangeven wat de maximale vergoeding voor behandeling is. Om verrassingen te voorkomen raad ik u aan om voor de zekerheid eerst navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor het nagaan of uw behandeling ook door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Als u zich aanmeldt bij de praktijk zal ik ook controleren of uw ziektekostenverzekering de kosten van de behandeling dekt. Sommige verzekeraars hebben de praktijk echter een dermate krap behandelbudget toegekend dat er in het betreffende behandeljaar geen declaratiemogelijkheden meer zijn en dat ik u  in een dergelijke situatie ook alleen op eigen kosten binnen de praktijk kan behandelen. 

NB: Indien u tijdens de lopende behandeling uw zorgverzekering wilt wijzigen of van zorgverzekeraar wilt wisselen kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding die u krijgt van de verzekeraar.  Het is van belang dat u een tussentijdse wijziging goed bekijkt en met mij overlegt. Mogelijke vergoedingsverschillen als gevolg van een tussentijdse wijziging zullen aan de cliënt worden doorberekend.

Voor 2020 en 2021 heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten:

CZ koepelorganisatie (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden)

Zilveren Kruis koepelorganisatie (Achmea, Zilveren Kruis, Friesland, Interpolis, FBTO)

 

Belangrijke informatie voor bestaande en nieuwe cliënten:

 Voor het jaar 2022 heb ik de keuze gemaakt om niet langer te werken met contracten met zorgverzekeraars. Voor cliënten die voor 1-1-2022 gestart zijn met de behandeling in mijn praktijk betekent dit dat zij, om voor een volledige vergoeding in aanmerking te blijven komen, mogelijk hun huidige (natura)polis per 1-1-2022 zullen moeten omzetten naar een zgn. restitutiepolis. Dit moet u zelf voor 31-12-2021 geregeld hebben. Ten opzichte van de naturapolis is de restitutiepolis een klein beetje duurder per maand maar veel scheelt dit niet.

Van belang bij het wijzigen van de polis is dat u zichzelf ervan vergewist dat uw zorgverzekeraar binnen de nieuwe polis een 100% vergoeding garandeert van het in 2022 geldende NZA tarief.

Indien u deze wijziging niet of niet tijdig doorvoert zult u zeer waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de facturen zelf moeten bekostigen. Dit kan oplopen tot 30% of meer van de totale factuur. Ik zal alle cliënten tijdig informeren, echter u blijft als cliënt zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van deze wijziging.

Voor nieuwe cliënten die na 1-1-2022 in behandeling willen komen geldt dat zij -indien zij geen restitutiepolis hebben- alleen in behandeling kunnen komen als zij voor aanvang behandeling ermee akkoord gaan zelf de resterende kosten te betalen indien de facturen niet geheel door de zorgverzekeraar worden vergoed. Die resterende kosten kunnen zoals hierboven genoemd  aanzienlijk zijn, tot ruim 30% van de totale kosten.

Vanaf 2022 krijgen alle cliënten de facturen zelf toegestuurd, u bent dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij uw zorgverzekering en de de betaling van de factuur aan mijn praktijk. Hierover worden voorafgaand aan de behandeling duidelijke en schriftelijke afspraken met u gemaakt.

 

Invoering zorgprestatiemodel per 1-1-2022:

In 2022 wordt de huidige bekostigingssystematiek binnen de GGZ (het zgn. DBC systeem) vervangen door het zgn. Zorgprestatiemodel. Dat impliceert dat alle lopende behandelingen op 31-12-2021 moeten worden afgesloten en worden afgerekend. Per 1-1-2022 worden de behandelingen dan niet meer voor een complete behandeling of behandeljaar achteraf gedeclareerd maar zal uw zorgverlener de sessies voor vaste tarieven per sessie declareren. U kunt dan bijvoorbeeld per maand een factuur verwachten.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier

Kosten van behandeling indien u deze zelf moet betalen

Wanneer u besluit een behandeling te starten die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed dan bedragen de kosten tot 31-12-2021 €100 per sessie van 45 minuten. U ontvangt hiervoor een rekening die binnen 30 dagen dient te worden voldaan. Vanaf 1-1-2022 zullen deze bedragen worden aangepast aan de vaste tarieven die door de NZA per sessie worden vastgesteld.

Declaratie van de kosten bij uw zorgverzekeraar

Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten van uw behandeling in principe door mij tot 31-12-2021 rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit is het geval indien ik voor 2021 een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar (zie overzicht hierboven). Declaratie vindt plaats na afsluiting van de behandeling of uiterlijk na 365 dagen als de behandeling langer duurt dan een jaar.

Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar krijgt u zelf de factuur door mij toegestuurd en dient u deze zelf aan de praktijk te voldoen. U kunt uiteraard de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien er een verschil is in het factuurbedrag en de bijdrage door de zorgverzekeraar dient u zelf het verschil te betalen.

U dient zich voorafgaand aan start behandeling te laten informeren door uw zorgverzekeraar of u voor volledige vergoeding in aanmerking komt. Indien dit niet het geval is kan de behandeling van start gaan als u akkoord gaat met het zelf betalen van het restantbedrag. Hierover worden vooraf duidelijke en schriftelijke afspraken met u gemaakt.

DBC tarieven

Tot 31-12-2021 geldt dat mijn declaratie rechtstreeks aan uw zorgverzekering wordt gestuurd (of rechtstreeks aan uzelf, zie hierboven) Het te declareren tarief wordt gebaseerd op het behandeltraject dat voortkomt uit uw zorgvraag en alle met het behandeltraject samenhangende activiteiten en verrichtingen. We noemen dit een DBC, een Diagnose Behandel Combinatie. De DBC tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa en zijn door iedereen in te zien (NZa.nl). Ik heb als behandelaar geen invloed op deze tarieven en kan ook niet meer dan deze vastgestelde tarieven declareren aan u of uw zorgverzekeraar.

No Show tarief

Het is de bedoeling dat u tijdig verschijnt op de met u gemaakte afspraken. Het is belangrijk voor de therapie dat er continuïteit in het proces plaatsvindt. Bovendien reserveer ik tijd voor u.

Wanneer u een keer verhinderd bent, verzoek ik u om dit mij zo spoedig mogelijk te laten weten, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij afmelding korter dan 24 uur voor de afspraak zal een “no show” tarief in rekening worden gebracht dat door cliënt zelf moet worden vergoed omdat de zorgverzekeraar dit niet betaalt. Het no-show tarief bedraagt per 2021  €90,- per sessie van 45 minuten.

Het “no-show” tarief voor 2022 zal later worden vastgesteld als de NZA de tarieven per sessie definitief heeft vastgesteld.