Menu Close

Procedure

Procedure en Privacy beleid

Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt verwachten vanaf het moment van wachtlijstplaatsing  en na uw eerste gesprek, evenals waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Verwijzing, aanmelding, wachtlijst

In de regel zult u worden verwezen door uw huisarts. Nadat u zich heeft aangemeld kunt u in sommige gevallen snel voor een eerste afspraak komen, echter doorgaans zal er sprake zijn van een wachttijd. Gedurende de wachttijd dient u zich in geval van nood of crisis te wenden tot uw verwijzer.

Na de intakefase en bij afsluiting van de behandeling rapporteert uw behandelaar -wederom na uw instemming- beknopt aan uw huisarts. Ook kan tijdens de behandeling met uw huisarts overleg plaatsvinden (bijvoorbeeld in geval van het voorschrijven van medicatie). Dit gebeurt altijd met uw medeweten en uw toestemming. Indien u het niet wenst dat de huisarts geïnformeerd wordt kunt u dit aangeven.

Intakefase

Tijdens de intakefase, waarvoor meerdere consulten worden gepland, worden uw klachten/problemen geïnventariseerd en wordt gezocht naar onderliggende patronen, die uw problemen veroorzaken en/of in stand houden. In overleg met u wordt een behandelplan vastgesteld. Vervolgens kan,  met uw goedkeuring, de behandeling van start gaan.

Routine Outcome Measurement (ROM): U kunt van uw behandelaar het verzoek krijgen om in het kader van uw behandeling mee te werken aan het onderzoek naar het effect van uw behandeling. In dat geval zal u verzocht worden om op meerdere momenten in de behandeling een vragenlijst in te vullen, die alleen door de behandelaar ingezien kan worden. Uw behandelaar zal u daar verder over informeren.

Duur consulten

In de regel wordt 60 minuten gereserveerd voor een enkel consult. In een aantal gevallen wordt gekozen voor een langer consult (bijvoorbeeld tijdens de intakefase of bij een specifieke behandelvorm zoals EMDR).

Afspraak verzetten

Wanneer u een afspraak wilt verzetten, regelt u dit met uw behandelaar. Ik stel het op prijs als u dit ruim van tevoren aangeeft. Voor te laat afgezegde consulten (dat zijn consulten die binnen 24 uur worden afgezegd, de zaterdag, zon- en feestdagen vallen daarbuiten), of niet afgezegde consulten, ben ik gerechtigd u een bedrag in rekening te brengen. De hoogte van dit bedrag, het zgn. No-show tarief, staat vermeld op DEZE pagina.

Uw privacy en het Privacy-beleid (conform AVG  wetgeving)

De privacy regels worden door mij conform de wettelijke bepalingen (de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, WGBO) nagekomen. Voor het verstrekken van informatie aan derden dient u officieel toestemming te geven. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard. Indien u wenst dat uw dossier vernietigd wordt binnen de voorgeschreven termijn, dan kunt u hier schriftelijk een verzoek voor indienen.

Het privacybeleid volgens de AVG wetgeving is vastgelegd in een document dat u HIER kunt inzien.

De praktijk beschikt over een datalekken-registratie en een procedure voor Veilig Incidenten Melden (VIM). Inzet is om ten alle tijde uw en onze veiligheid en privacy optimaal te waarborgen.

Bereikbaarheid en wat te doen bij crisis

De praktijk is bereikbaar via het contactformulier op deze website of via het telefoonnummer 06-45604188.

Omdat ik geen secretariaat heb, is het goed mogelijk dat u tijdens kantooruren mijn voicemail treft. U kunt dan eventueel een boodschap achterlaten, liever heb ik dat u mij een bericht met uw vraag stuurt middels het contactformulier op DEZE pagina. Berichten die op deze manier worden verzonden zijn wederom goed beveiligd en voldoen aan de normen gesteld in de AVG wetgeving.

Buiten kantooruren ben ik niet bereikbaar. Indien u tijdens de behandeling dringend hulp nodig heeft kunt u zich buiten kantooruren of indien ik niet bereikbaar ben wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost. De Huisartsenpost Breda is bereikbaar via het telefoonnummer 076-5258500.

Indien ik op vakantie ben of ziek ben is het mogelijk dat de praktijk wordt waargenomen door een collega. Ik zal u daar tijdig over informeren. De eventuele waarnemeningsregeling zal ook middels een ingesproken boodschap worden gemeld indien u mij belt.

Klachten

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie bij voorkeur met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken of op te lossen, dan kan de LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP bureau kan u via DEZE LINK in contact brengen met een bemiddelaar.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommisie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de clientenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst tegen de achtergrond van de beroepscode voor psychotherapeuten. De klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

Uw klacht kunt u uitsluitend schriftelijk indienen.

Het adres van de klachtencommissie LVVP en uitleg over de klachtenregeling is HIER te vinden