Menu Close

Procedure

Procedure

Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt verwachten na uw eerste gesprek, evenals waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Intakefase

Tijdens de intakefase, waarvoor meerdere consulten worden gepland, worden uw klachten/problemen geïnventariseerd en wordt gezocht naar onderliggende patronen, die uw problemen veroorzaken en/of in stand houden. In overleg met u wordt een behandelplan vastgesteld. Vervolgens kan,  met uw goedkeuring, de behandeling van start gaan.

Routine Outcome Measurement (ROM): U kunt van uw behandelaar het verzoek krijgen om in het kader van uw behandeling mee te werken aan het onderzoek naar het effect van uw behandeling. In dat geval zal u verzocht worden om op meerdere momenten in de behandeling een vragenlijst in te vullen, die alleen door de behandelaar ingezien kan worden. Uw behandelaar zal u daar verder over informeren.

Huisarts of andere verwijzer

In de regel zult u worden verwezen door uw huisarts. Na de intakefase en bij afsluiting van de behandeling rapporteert uw behandelaar -wederom na uw instemming- aan uw huisarts. Ook kan tijdens de behandeling met uw huisarts overleg plaatsvinden (bijvoorbeeld in geval van het voorschrijven van medicatie). Indien u dit niet gewenst vindt, kunt u dit aangeven.

Duur consulten

In de regel wordt 45 minuten gereserveerd voor een enkel consult. In een aantal gevallen wordt gekozen voor een dubbel consult (bijvoorbeeld tijdens de intakefase of bij een specifieke behandelvorm zoals EMDR).

Afspraak verzetten

Wanneer u een afspraak wilt verzetten, regelt u dit met uw behandelaar. Ik stel het op prijs als u dit ruim van tevoren aangeeft. Voor te laat afgezegde consulten (dat zijn consulten die binnen 24 uur worden afgezegd, de zaterdag, zon- en feestdagen vallen daarbuiten), of niet afgezegde consulten, ben ik gerechtigd u een bedrag van €85,- in rekening te brengen (conform de betalingsvoorwaarden, zie tab “eerste afspraak”).

Uw privacy

De privacy regels worden door mij conform de wettelijke bepalingen (de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, WGBO) nagekomen. Voor het verstrekken van informatie aan derden dient u officieel toestemming te geven. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. Indien u wenst dat uw dossier vernietigd wordt binnen de voorgeschreven termijn, dan kunt u hier schriftelijk een verzoek voor indienen.

Klachten

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie bij voorkeur met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken of op te lossen, dan kan de LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP bureau kan u via deze link in contact brengen met een bemiddelaar.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommisie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de clientenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst tegen de achtergrond van de beroepscode voor psychotherapeuten. De klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. 

Uw klacht kunt u uitsluitend schriftelijk indienen.

Het adres van de klachtencommissie LVVP en uitleg over de klachtenregeling is hier te vinden